Podmínky ochrany osobních údajů

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

 
 
 

1. Kdo je zodpovědný za ochranu Vašich osobních údajů

 

Správcem Vašich osobních údajů je provozovatel internetového obchodu www.ajurvedskycaj.cz


Ing. Aneta Jirsová
IČ: 88866718
Rokycanova 2582
530 02  Pardubice
E-mail: info@ajurvedskycaj.cz
Telefon: +420 720 759 496

 
 
 

2. Které údaje a za jakým účelem od Vás získáváme

 

a) Údaje shromažďované z právního titulu za účelem plnění Kupní smlouvy a plnění požadavků Zákona o účetnictví:
- jméno, příjmení, doručovací a fakturační adresa, název firmy, IČ, DIČ, telefonní číslo, e-mail,
- objednané zboží, údaje k objednávce o platbách, reklamacích a vrácení zboží.

Pokud nám tyto údaje neposkytnete, nebudeme schopni Vám zboží prodat, protože bychom tím porušili zákon.

b) Údaje shromažďované z titulu oprávněného zájmu za účelem zajištění bezpečnosti Vašich údajů a zlepšení komfortu nakupování:

Údaje nutné k vytvoření Vašeho uživatelského účtu (vytvoření účtu je dobrovolné, k nákupu není tento účet bezpodmínečně nutný):
- e-mail a heslo (slouží k ověření Vaší identity při přihlašování k uživatelskému účtu),
- údaje pro předvyplnění hlavičky Vaší objednávky při opakovaných nákupech.

Uživatelský účet Vám usnadní pořízení objednávky automatickým předvyplněním některých jejich údajů, sledování historie Vašich objednávek, opakovaný tisk dokladů, sledování stavu objednávky a procesu jejího doručování.


Uživatelský účet můžete kdykoli zrušit v sekci Můj účet. Tím Váš uživatelský účet zanikne spolu se všemi jeho údaji. I poté, co svou registraci zrušíte, budeme dále evidovat Vaše objednávky a faktury viz článek 2. odstavec a) a článek 5., abychom neporušili zákon.c) Údaje vyžadující Váš souhlas:
- souhlas se zasíláním novinek (souhlas je dobrovolný, nemusíte jej poskytnout).

Pokud nám k tomu udělíte souhlas, můžeme zasílat e-mailové zprávy o tom, co je nového v našem e-shopu. E-maily rozesíláme maximálně jednou měsíčně. Souhlas se zasíláním můžete kdykoli odvolat v sekci Můj účet.

 
 
 

3. Jak s Vašimi osobními údaji nakládáme

 

Vaše osobní údaje používáme:
a) k účelům uvedeným v článku 2.,
b) pro komunikaci s Vámi a k odpovědím na Vaše dotazy a připomínky,
c) anonymizované údaje (údaje, ze kterých není poznat Vaše identita) můžeme libovolně použít k vedení našich statistik, analýze chování zákazníků obecně, ke zlepšování našich služeb a uchovávat je libovolnou dobu.

Jiným způsobem Vaše osobní údaje nezpracováváme a nepoužíváme je k automatickému rozhodování ani k Vašemu profilování.

 
 
 

4. Jak dlouho Vaše údaje uchováváme

 

Osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je to nezbytně nutné k plnění účelu, pro který byly získány (viz článek 2.), pokud to zákony nevyžadují jinak.

 
 
 

5. Komu můžeme Vaše osobní údaje poskytnout

 

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout dalším subjektům:

a) zpracovatelům pro zajištění výše popsaných účelů (článek 2.). Zpracovatelé mohou použít Vaše osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro splnění daného účelu.
Jde zejména o:
- poskytovatele účetních služeb,
- poskytovatele hostingových a serverových služeb,
- služby programátora,
- služby doručení zásilky,

Příjemci osobních údajů jsou osoby
podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
zajišťující marketingové služby.

 b) státním orgánům (Policii ČR, soudům, Finanční správě ...) a to pouze v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí.

 
 
 

6. Jaké jsou ve vztahu k osobním údajům Vaše povinnosti

 

Vaší povinností je:
- uvádět své osobní údaje vždy správně a pravdivě,
- na objednávkách a při komunikaci s námi musíte uvádět vždy své aktuální údaje,
- chránit své přístupové údaje, aby nedošlo k jejich zneužití.

V případě změn byste měli včas aktualizovat i svůj uživatelský účet. Předejdete tomu, že se na objednávku dostanou staré neplatné údaje a Vy je zapomenete opravit.

 
 
 

7. Jaká jsou ve vztahu k osobním údajům Vaše práva

 

Vaše práva podle platných zákonů:
- právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme,
- právo na opravu těchto údajů,
- právo na jejich vymazání nebo blokování,
- právo vznést námitku proti zpracování dat podle článku 2. odstavec b),
- právo na přenositelnost (právo získat své údaje v běžném, strojově čitelném formátu).

Pro uplatnění těchto práv je třeba nám napsat písemnou žádost na naše kontaktní údaje uvedené v článku 1. Vaše žádost bude vyřízena bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Z důvodu složitosti lze dobu prodloužit o další dva měsíce.

- právo podat stížnost

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů se můžete kdykoli obrátit se stížností na dozorový úřad, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

 

Podmínky zabezpečení osobních údajů

  1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
  2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla, antivirový program
  3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

8. Závěrečná ustanovení :

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 
 
 

Datum účinnosti: 21.4.2019

Poznámka:
Informace uvedené v tomto dokumentu se mohou měnit. Pokud obsah dokumenu změníme, budeme datum účinnosti aktualizovat.